กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

ต้อนรับด้วยใจ ฉับไวบริการ ประสานสามัคคี

เสมานคร 4 นิวส์

Voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi

ข้อมูลสารสนเทศ

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore

พุธเช้า..ข่าว สพฐ

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

แบบฟอร์มราชการ

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis

-->

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำมาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยความ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” บนเงื่อนไข “ความรู้” และ “คุณธรรม” บทสรุป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง ห่วง 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ห่วง 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ ห่วง 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

บุคลากรกลุ่ม

ขอบข่ายและภารกิจกลุ่มอำนวยการ มีดังนี้ 1.งานสารบรรณ 2.งานช่วยอำนวยการ 3.งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 4.งานยานพาหนะ 5.งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6.งานสารบรรณ 7.งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 8.งานประชาสัมพันธ์ 9.งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา.

กำกับติดตาม ให้คำปรึกษา บริหารจัดการ ดูแล กลุ่มอำนวยการ

นางสาวศิราณี ศักรินพานิชกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

งานสวัสดิการ งานควบคุมภายใน งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางลำใย หนูน้อย

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

-->

งานสารบรรณกลาง งานธุรการ งานประชุม

นางสาวจิราพร วิบุลศิลป์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานยานพาหนะ

นายยงยุทธ ระเห็ดหาญ

ช่างปูน ช.3

งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์

นางจารีพร จุลวัจน์

พนักงานพิมพ์ดีด

งานเลขานุการ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุวรรณนิษา ศรีมาโนช

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานยานพาหนะ งานดูแลอาคารสถานที่

นายธีรเดช ระเห็ดหาญ

พนักงานขับรถยนต์

งานยานพาหนะ งานดูแลอาคารสถานที่

นายนพดล ฤทธิ์มนตรี

พนักงานขับรถยนต์

งานยานพาหนะ งานดูแลอาคารสถานที่

นายสมโชค ดินสลาก

พนักงานขับรถยนต์

งานบริการ งานดูแลอาคารสถานที่

นางสิทธิยา ระเห็ดหาญ

พนักงานทำความสะอาด

งานบริการ งานดูแลอาคารสถานที่

นางวาสนา ทองนวล

พนักงานทำความสะอาด

งานรักษาความปลอดภัย

นายวรรณชัย เมืองรักษ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

งานรักษาความปลอดภัย

นายกฤษฎา คณเกณฑ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ร้องเรียนทุจริต

หากท่านพบเห็นหรือมีเรื่องการทุจริตการให้บริการราชการในองค์กร ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ที่ ปุ่มร้องเรียน ด้านล่าง

ร้องเรียนทุจริต

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เลขที่ 160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เลขที่ :

160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรกลุ่มอำนวยการ:

075-522-420 ต่อ 0

กำลังรับข้อมูล
ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว