กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ยินดีต้อนรับ


งานบริหารการเงิน/
Financial

การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การยืมเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง การกันเงิน

งานบริหารบัญชี/
Accounting

การบันทึกรายการบัญชี รายงานการเงิน การตรวจสอบ การสรุปรายการ การปิดบัญชี การบันทึกสิ้นปี การจัดทำบัญชีเงินประจำงวด

งานบริหารพัสดุ/
Parcel

การจัดซื้อ/จัดจ้าง การเก็บรักษาพัสดุ การเบิก-จ่ายพัสดุ การยืมพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจำปี

งานบริหารสินทรัพย์/
Asset Management

การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การขอใช้ที่ราชพัสดุ(รร. ขอใช้ของหน่วยงานอื่นๆ) การขอใช้ที่ราชพัสดุ(หน่วยงานอื่น ขอใช้ของ สพท.) การขอรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง พร้อมกำกับดูแลอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565 อ่านเพิ่มเติม...
 • ประกาศประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม...
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาหน้าอาคาร ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม...
อ่านทั้งหมด

ข่าวการเงินและบัญชี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

อ่านทั้งหมด

งานบริการของเรา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ยินดีให้บริการพร้อมให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา แก่ผู้รับบริการทุกท่านด้วยใจ ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี้ทำเนียบบุคลากร

การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวพิมพ์ใจ เชาว์นุกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสิยทรัพย์

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดในงบลงทุนงบดำเนินงาน
อ่านเพิ่มเติม...

นางสิริวรรณา สาริปา

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

การบริหารงบประมาณ คุมเงินประจำงวด ดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท
อ่านเพิ่มเติม...

นางสุธิดา ประมัยพิมพ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำนาญประจำเดือน เงินยืมราชการ เบิกรายการค่าสาธารณูปโภค
อ่านเพิ่มเติม...

นางสุพิธ ด่านศิระวานิชย์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ดำเนินการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร การรับเงินจ่ายเงินทุกประเภท ดำเนินการนำเงินส่งคลังและฝากคลังในระบบ Manual ที่ธนาคารกรุงไทย
อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวจิรวรรณ ผิวจิตร

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัตการ

ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งบลงทุน งบดำเนินงาน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเงินอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
อ่านเพิ่มเติม...

นายเจษฎา พุมดวง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการทุกรายการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทั้งในระบบและนอกระบบ
อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวปาหนัน บรรเทิงจิตร

เจ้าหน้าที่การเงิน

ร้องเรียนการทุจริต

พบเห็นการดำเนินการโครงการที่ไม่คุ้มค่าหรือมีราคาสูงเกินที่เป็นจริงและอาจส่อลักษณะไปในทางทุจริต โปรดแจ้ง สำนักงาน ป.ป.ท.

รองเรียนทุจริต

กิจกรรมจิตอาสา สพป.นศ.4

กิจกรรมที่สะท้อนจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมเดินรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมค่าย จัดตั้งชมรม ชุมนุม อาสาสมัคร กิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียน กิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day มีกิจกรรมดีๆๆที่ ทุกคนช่วยกัน

 • All
 • App
 • Card
 • Web

แผนกิจกรรมจิตอาสา

สพป.นศ.4

ครั้งที่ 1

30 มีนาคม 2565

ครั้งที่ 2

11 เมษายน 2565

ครั้งที่ 3

12 พฤษภาคม 2565

ครั้งที่ 4

14 มิถุนายน 2565

ครั้งที่ 5

18 กรกฎาคม 2565

ครั้งที่6

19 กรกฎาคม 2565

ครั้งที่7

11 สิงหาคม 2565

ครั้งที่7

11 สิงหาคม 2565

ทีมเข้มแข็ง

ว่าที่ร้อยโทสุเวส กลับศรี

ผอ.สพป.นศ.4

นายอำนาจ สุทิน

รอง ผอ.สพป.นศ.4

นางสาวพิมพ์ใจ เชาวนุกูล

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายเจษฏา พุมดวง

ผู้พัฒนาเว็บไซต์

คำถามที่พบบ่อย FAQ

 • สมาชิก กบข. มีสิทธิได้รับบำนาญหรือไม่?

  สมาชิกยังคงมีสิทธิรับบำนาญตามระเบียบราชการเช่นเดิม

 • กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุ จะได้รับเงินจาก กบข. ตามสิทธิ ดังนี้ กรณีมีสิทธิและเลือกรับบำนาญ ได้รับเงินประเดิม (ถ้ามี) เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจาก กบข. กรณีมีสิทธิรับบำเหน็จหรือไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ ได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจาก กบข.

 • ให้สถานพยาบาลนำส่งข้อมูลผู้ป่วยภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่สถานพยาบาลไก้ให้บริการผู้ป่วย (ในกรณีที่สถานพยาบาลส่งข้อมูลช้าเกินกว่า 1 ปี ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาล

 • ผู้มีสิทธิต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน และนำใบเสร็จไปเบิกย้อนหลังที่ต้นสังกัดของข้าราชการ

 • 1.กรณี ร.พ. รัฐรับคนไข้ในและส่งตัวไป X-ray แล้วส่งกลับมารักษาพยาบาลต่อที่ ร.พ. ที่ส่งตัวไม่สามารถเบิกได้ใช่หรือไม่ - จากกรณีที่สอบถามไม่สามารถเบิกได้ ตาม ว 76 ลงวันที่ 29 ก.พ. 2555 ข้อ 4.3 ดังนี้ เป็นการส่งตัวผู้ป่วยจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอื่นๆ เนื่องจากไม่สามารถทำการรักษาได้ แต่ไม่รวมถึง กรณีการรับผู้ป่วยจากบ้านหรือที่เกิดเหตุ การส่งไปตรวจทางห้องทดลองหรือเอ็กซเรย์ยังสถานพยาบาลอื่น เนื่องจากสถานพยาบาลนั้นไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลองหรือเอ็กซเรย์แก่ผู้เข้ารับการรักษาได้ 2.สอบถามต่อกรณีระหว่างส่งตัวคนไข้ไป ร.พ. ปลายทางเสียชีวิตระหว่างทางจะเบิกได้หรือไม่ จากกรณีที่สอบถามไม่สามารถเบิกได้ ตาม ว76 ลงวันที่ 29 ก.พ. 2555 ข้อ 4.2 ดังนี้ สถานพยาบาลปลายทางต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยในหรือสังเกตอาการ (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตระหว่างส่งต่อ) หรือสถานพยาบาลปลายทางรับไว้เป็นผู้ป่วยใน แล้วทำการรักษาพยาบาลจนพ้นวิกฤตเห็นควรส่งกลับเพื่อไปพักฟื้นหรือไปรักษาต่อยังสถานพยาบาลต้นทางที่ทำการส่งต่อ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กลุ่งบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สถานที่ตั้ง:เลขที่ 160/4 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160
หมายเลขโทรศัพท์: 075-522903 ต่อ 1

สถานที่ตั้ง:

เลขที่ 160/4 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160

หมายเลขโทรศัพท์:

075-522903 ต่อ 1

Loading
Your message has been sent. Thank you!