[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมนูหลัก
ในสำนักงาน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1182 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 2 คน
/*อย่าลืมออกจากระบบด้วยนะครับ /*
เครื่องมือ
สำรวจความคิดเห็น

   การค้นหาเนื้อหาที่ต้องการในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ที่เว็บไซต์ https://www.pnst4.go.th ค้นหาได้ง่ายหรือค้นหาได้ยาก.


  1. ค้นหาได้ง่าย
  2. ค้นหาได้ยาก
  

  หมวดหมู่ : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
เรื่อง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
blog name : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 4807
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นิเทศ

...................................................................

"พัฒนาตน พัฒนาครู สู่คุณภาพผู้เรียน"

งานได้ผล คนเป็นสุข
Happiness & Achievement

 

งาน/ภารกิจ

  1.  งานธุรการ
  2.  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
  3.  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
  4.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
  5.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
  6.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  7.  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  8.  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
  9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 3 เลขที่ 160/4 หมู่ 1  ตำบลท่าศาลา  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160

บุคลากร

รายชื่อศึกษานิเทศก์
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นางถนอมจิตร งามขำ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

อำนวยการ

 


ถนอมจิตร งามขำ
2. นายสำราญ คงเพ็ชร์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 1
1. สื่อการสอนและสื่อทางไกล
2. สาระการงานอาชีพและคณิตศาสตร์
3. DLIT, NEW DLTV
4. เครื่อข่ายท่าศาลา 3

สื่อ/DL ถนอมจิตร
3. นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 2

1. เลขานุการกลุ่ม
2. ประกันคูณภาพการศึกษา
3. สาระวิทยาศาสตร์
4. โครงการพิเศษ
5. เครือข่ายนบพิตำ
6. เว็บไซต์

ประกันภายใน สุภักดิ์
4. นางสาวสุนัฏฐา เจริญผล ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
1. งานพัฒนาหลักสูตรการสอน
2. โรงเรียนคุณธรรม
3. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
4. เครือข่ายพรหมคีรี
ข้อมูลภารกิจ สุนัฎฐา
5. นางชัชลี ลิ้มโอภาส ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

1. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
2. สาระศิลปะ
3.  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 1

ข้อมูลภารกิจ ชัชลี
6. นางศุภรินทร์ เด่นดวง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
2. สาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
3. เครือข่ายพรหมคีรี
ประกันภายใน ศุภรินทร์
7. นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
1. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. สาระภาษาต่างประเทศ
4. เครือข่ายท่าศาลา 2
ข้อมูลภารกิจ พงศ์ศักดิ์
8. นางสาวสุพรรณี จิตต์ตั้ง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

1. สื่อการสอนและสื่อทางไกล
2. สาระการงานการงานและคณิตศาสตร์
3. DLIT, NEW DLTV
4. เครื่อข่ายท่าศาลา

5. เหรัญญิกกลุ่ม

ข้อมูลภารกิจ สุพรรณี
9. นางวิยะดา ไกรสร ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
1. หัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา
2. สาระคณิตศาสตร์
3. สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขนอม

 

ข้อมูลภารกิจ

วิยะดา
10. นางสุพิชา เนตรวรนันท์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
2. สาระภาษาต่างประเทศ
3. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 2
ข้อมูลภารกิจ ศน.สุพิชา
11. นางสาวนิชาภา พิกุลหอม ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
1. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
2. สาระภาษาต่างประเทศ
3. สาระสังคมศึกษา  ศาสนา
   และวัฒนธรรม
4. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา1
ข้อมูลภารกิจ อาภรณ์
12. นางสาวปิยฉัตร    เชาวลิต ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
1. งานวัดและประเมินผลการศึกษา
2. สาระคณิตศาสตร์
3. สาระสังคมศึกษา  ศาสนา
   และวัฒนธรรม 
4. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา1
ข้อมูลภารกิจ ปิยฉัตร
13. นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ

1. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
2. สาระวิทยาศาสตร์

3. โคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัย                                                
4.  เครือข่ายพัฒนาสิชล 1

ข้อมูลภารกิจ ฐานิศ
14. นายธวัชชัย ใจห้าว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 1. สื่อการสอนและสื่อทางไกล
2. หลักสูตร
3. สาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. การแข่งขันทักษะวิชาการฯ
5. เครือข่ายสิชล 2
ข้อมูลภารกิจ ธวัชชัย
15. นางสาวอาภาพร ศิริเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ ธุรการกลุ่ม

1. ระบบรับ-ส่งหนังสือราการ
2. สารสนเทศกลุ่ม
3. ประสานงานภายใน-ภายนอก
4. ผู้่ช่วยเลขานุการกลุ่ม
5. เบิก-จ่ายพัสดุกลุ่ม

ธุรการ สุภักดิ์


ติดตามเรื่องราวน่ารู้ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 22 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
46 เรื่อง
[ มือเก๋า ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 5 อันดับล่าสุด

      มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18/ก.ย./2564
      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18/ก.ย./2564
      มาตรการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18/ก.ย./2564
      มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18/ก.ย./2564
      มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 18/ก.ย./2564