[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
KMในสำนักงาน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1121 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน
/*อย่าลืมออกจากระบบด้วยนะครับ /*
เครื่องมือ
สำรวจความคิดเห็น

   ท่านเข้าชมเว็บไซต์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 (pnst4.go.th) บ่อยครั้งเพียงใด?


  1. วันละหลายครั้ง
  2. วันละครั้ง
  3. สัปดาห์ละ 2-3 คร้ั้ง
  4. สัปดาห์ละครั้ง
  5. ปีละไม่เกิน 10 ครั้ง
==>เครือข่ายคุณภาพฯ

  

  หมวดหมู่ : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
เรื่อง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
blog name : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 2067
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

กลุ่มนิเทศ สพป.นศ. 4

งาน/ภารกิจ

  1.  งานธุรการ
  2.  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
  3.  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
  4.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
  5.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
  6.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  7.  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  8.  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
  9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้ง

เลขที่ 160/4 อาคาร 1 ชั้น 3 หมู่ 1  ตำบลท่าศาลา  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160

บุคลากร

รายชื่อศึกษานิเทศก์
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ข้อมูลภารกิจ

สวัสดิ์
2. นางถนอมจิตร งามขำ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 1
1. งานนิเทศ ติดตามฯ
2. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4. เครือข่ายพัฒนาขนอม

ข้อมูลภารกิจ ถนอมจิตร
3. นายสำราญ คงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 2
1. สื่อการสอนและสื่อทางไกล
2. สาระการงานฯและคณิตศาสตร์
3. DLIT, NEW DLTV
4. เครื่อข่ายท่าศาลา 1, 2, 3
ข้อมูลภารกิจ สำราญ
4. นางสาวสุนัฏฐา เจริญผล ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
1. งานพัฒนาหลักสูตรการสอน
2. เหรัญญิกกลุ่ม
3. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
4. เครือข่ายพรหมคีรี
ข้อมูลภารกิจ สุนัฎฐา
5. นางชัชลี ลิ้มโอภาส ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

1. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
2. สาระศิลปะ
3.  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 1,2

ข้อมูลภารกิจ ชัชลี
6. นางศุภรินทร์ เด่นดวง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
2. สาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
3. เครือข่ายพรหมคีรี
ข้อมูลภารกิจ ศุภรินทร์
7. นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
1. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. สาระภาษาต่างประเทศ
4. เครือข่ายท่าศาลา 2
ข้อมูลภารกิจ พงศ์ศักดิ์
8. นางสาวสุพรรณี จิตต์ตั้ง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
1. สื่อการสอนและสื่อทางไกล
2. สาระการงานฯและคณิตศาสตร์
3. DLIT, NEW DLTV
4. เครื่อข่ายท่าศาลา 1, 2, 3
ข้อมูลภารกิจ สุพรรณี
9. นางวิยะดา ไกรสร ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
1. หัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา
2. สาระคณิตศาสตร์
3. สาระวิทยาศาสตร์
4. เครือข่ายพัฒนาสิชล 1,2

 

ข้อมูลภารกิจ

วิยะดา
10. นางสุพิชา เนตรวรนันท์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
2. สาระภาษาต่างประเทศ
3. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4. เครือข่ายพัฒนาขนอม
ข้อมูลภารกิจ ศน.สุพิชา
11. นางสาวนิชาภา พิกุลหอม ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
1. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
2. สาระภาษาต่างประเทศ
3. สาระสังคมศึกษา  ศาสนา
   และวัฒนธรรม
4. เครือข่ายพัฒนานบพิตำ
ข้อมูลภารกิจ อาภรณ์
12. นางสาวปิยฉัตร เชาวลิต ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
1. งานวัดและประเมินผลการศึกษา
2. สาระคณิตศาสตร์
3. สาระสังคมศึกษา  ศาสนา
   และวัฒนธรรม
4. เครือข่ายพัฒนาท่าศาลา 1,2,3
ข้อมูลภารกิจ ปิยฉัตร
13. นางสาวฐานิศ หริกจันทร์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
1. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
2. สาระวิทยาศาสตร์
3.  เครือข่ายพัฒนาสิชล 1,2
ข้อมูลภารกิจ ฐานิศ
14. นายธวัชชัย ใจห้าว ศึกษานิเทศก์ 1. สื่อการสอนและสื่อทางไกล
2. หลักสูตร
3. สาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. การแข่งขันทักษะวิชาการฯ
5. เครือข่ายนบพิตำ
ข้อมูลภารกิจ ธวัชชัย
15. นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
1. เลขานุการกลุ่ม
2. ประกันคูณภาพการศึกษา
3. สาระวิทยาศาสตร์
4. โครงการพิเศษ
5. เครือข่ายสิชล 1
6. เว็บไซต์
ข้อมูลภารกิจ สุภักดิ์
16. นางสาวอาภาพร ศิริเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ

ธุรการกลุ่ม

1. ระบบรับ-ส่งหนังสือราการ
2. สารสนเทศกลุ่ม
3. ประสานงานภายใน-ภายนอก
4. ผู้่ช่วยเลขานุการกลุ่ม
5. เบิก-จ่ายพัสดุกลุ่ม

 

ข้อมูลภารกิจ

อาภาพร


ติดตามเรื่องราวน่ารู้ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
28 เรื่อง
[ มือเก่า ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 5 อันดับล่าสุด

      “ปวดท้องด้านซ้ายล่าง” เป็นเพราะอะไร? 28/ก.ย./2562
      ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 12/ก.ค./2562
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส 11/ก.ค./2562
      การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 11/ก.ค./2562
      มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 10/ก.ค./2562