ป้ายใหญ่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย

⋮ โปรดคลิกเลือกการดำเนินการที่ท่านต้องการ ▼

● สำรวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา
● สำรวจการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง
● ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
● ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
● แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
● แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
● ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาฯ
● การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูฯ กระทรวงศึกษาธิการ ที่บรรจุใหม่กลุ่มอายุราชไม่เกิน 5 ปี
● แก้ไขคำสัง่ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
● การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
● การย้ายผู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
● การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
● การตรวจสอบรายชื่อข้าราชการ-ลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี
● การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
● แบบแสดงปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครูของสถานศึกษา
● ประเมินบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

● การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565
● การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
● การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2565
● การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565
● การเตรียมความพร้อมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
● การประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
● การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
● ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
● คำรับรองจากผู้บังคับบัญชา
● โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
● ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล ครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปี พ.ศ.2564
● ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล ครูดีนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2564
● สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก-ประกวด-แข่งขัน ประเภทน่วยงาน-นักเรียนที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป4

● การจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ.2565
● การประชุมปฏิบัติการพิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตรและสร้างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
● การพัฒนาข้ารชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
● การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565
● การพัฒนาหลักสูตรข้าราชการครูฯ หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
● การอนุญาตไปต่างประเทศ
● การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทาง (SMART LEADERSHIP STUDENT)
● กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาประจำปี พ.ศ.2565
● ขอข้อมูลข้าราชการที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
● ขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารกองประจำการของข้าราชการครู
● โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ
● โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ
● โครงการพัฒนาเยาวชน และอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลระดับโลกมาสู่เยาวชน และครูไทย ด้วยระบบไฮบริด ออนไลน์ ตามวิถีใหม่
● โครงการสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานฯ
● โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ทักษะการคิดเชิงบริหารสำหรับเด็กปฐมวัยและแนวทางการส่งเสริม Executive Function
● โครงการอบรมหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล The Embark English Languge
● ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษ ที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ
● ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21
● ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
● ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน สังกัด สพม.นครศรีธรรมราช
● ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
● ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HKS สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
● ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565
● ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน (Performance Agreement-based Management PABM)
● ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS ด้วยระบบแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์
● ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1
● ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ
● ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมการใช้โปรแกรม ClassPoint
● ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ.2565
● ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme 2022
● ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
● ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนในอนาคต
● ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรคุรุพัฒนาที่คุรุสภาต่ออายุ
● ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19
● ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับครูแกนนำ
● ส่งเสริมการเป็นวิทยากร
● อนุมัติให้ไปราชการ
● การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
● การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
● การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
● การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
● การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
● การให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
● การให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ฯ ว21-2560 -แบบช่วงเปลี่ยนผ่าน
● ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการรายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565
● แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ
● พระราชทานเครื่งอราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
● พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
● การพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
● รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
● หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
● บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) เลื่อนและแต่งตั้งให้เลื่อนระดับชำนาญการ
● บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) เลื่อนและแต่งตั้งให้เลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ

● การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา
● การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาระบบออนไลน์
● การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษากับผู้บังคับบัญชา
● การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษารายคน ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)
● การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล Digital Pension
● การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)
● การอบรมให้ความรู้สมาชิกที่จะเกษียณ (กบข)
● ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
● ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 -1 เมษายน 2565
● แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
● แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา
● อนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน

● การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
● ขอยืมเงินงบประมาณ
● บันทึกรายงานบัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน(2566)
● การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 2)
● การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564
● การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2565
● การคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
● การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
● การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
● การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง
● การจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
● การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
● การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
● การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38ค(2) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
● การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
● การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
● การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2564
● ขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
● แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ
● แบบขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
● ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565
● ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพท. สังกัด สพฐ
● การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566
● การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
● การสอบแข่งขันนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

● การกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
● การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1
● การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
● การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
● การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี
● การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา
● แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา
● ปฏิทินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ
● ปฏิทินคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
● รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก
● การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
● การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
● การประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์
● การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา

● การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ สังกัดกระทรวงศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
● การตรวจสอบวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.ค.ศ.16 และ ก.พ.7)
● ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
● แนวทางการกดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ
● มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
● ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังแนบ มีผลบังคับใช้ 22 มีนาคม 2565
● ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จ พ.ศ... การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างประจำส่วนราชการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี
● รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์
● หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯสำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ