เรื่อง
[10 มี.ค.2566] ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ข่วย
.
[10 มี.ค.2566] ประกาศ รายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน กรณีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และกรณีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
.
[3 มี.ค.2566] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
.
[24 ก.พ.2566] ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.
[21 ก.พ.2566] ประกาศ องค์ประกอบ น้ำหนักคะแนน เกณฑ์การตัดสินและวิธีการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
.
[17 ก.พ.2566] รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
.
[25 ม.ค.2566] วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะ (PA) รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2565 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
[12 ม.ค.2566] ประกาศ ผลการคัดเลือกรางวัล "ครูผู้ทรงคุณค่า" ประจำปี พ.ศ.2566
.
[10 ม.ค.2566] ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ
.
[5 ม.ค.2566] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
.
[4 ม.ค.2566] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566
.
[4 ม.ค.2566] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
.
[21 ธ.ค.2565] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
.
[26 พ.ย.2565] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
.
[23 พ.ย.2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
.
[10 พ.ย.2565] ▶แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.นศ.4 ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย.2565
.
[8 พ.ย.2565] ▶รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
.
[19 ต.ค.2565] ▶ประกาศ รายชื่อลูกจ้างที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ "ดีเด่น"
.
[19 ส.ค.2565] ▶ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
.
[2 ส.ค.2565] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
.
[19 ก.ค.2565] เกียรติบัตรกิจกรรมการรายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
.
[7 ก.ค.2565] ประกาศ กศจ.นครศรีธรรมราช ประกาศ กศจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4
.
[7 ก.ค.2565] ประกาศ กศจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4
.
[7 ก.ค.2565] ประกาศ เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
.
[13 มิ.ย.2565] ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
.
[6 มิ.ย.2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
.
[24 พ.ค.2565] ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติของผู้สมัครที่ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
.
[24 พ.ค.2565] ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติของผู้สมัครที่ขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
.
[12 พ.ค.2565] รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
.