หมวดหมู่ : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
เรื่อง : แบบรายงานผล โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) ปีงบประมาณ 2562
blog : Super15
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 204
อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

      O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562               

              ผลการดำเนินงาน 

                1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ตาลคู่รีสอร์ท อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช ในการอบรมครั้งนี้ได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการและผลการประเมิน ITA  ปี 2561 ทบทวนวิธีดำเนินงานที่สอดคล้องกับเขตสุจริต และฝึกให้บุคลากรทางการศึกษา ธุรการกลุ่ม พนักงาน ลูกจ้างทุกคนให้มีทักษะในการสร้างงานและเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของเขต และเตรียมพร้อมรับการประเมิน ITA Online 2019 โดยการแบ่งงานตามตัวชี้วัดตามภาระงานของกลุ่มงานต่างๆ ในส่วนการดำเนินงานประเมินผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนให้ความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งมีเครื่องมือในการประเมินคือ IIT EIT และOIT และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคน ผลการประเมิน ITA Online 2019 อยู่ในระดับ A ร้อยละ 86.63 มีคะแนนพัฒนาจากปี 2561 ร้อยละ 5.09 บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
               2. พัฒนาบุคลากร ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีทักษะในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่ ITA Online 2019 เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ อุทยานทะเลบัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ICT โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือธุรการกลุ่มในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนและเจ้าหน้าที่ ICTของ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 31 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการประเมิน ITA Online 2019 และเตรียมรับการประเมินและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซด์ต่อสาธารณชน

               3. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ ICT เจ้าหน้าที่ธุรการทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์เป็นวิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ เช่น วิดีโอ ภาพการ์ตูน แผ่นพับ สติกเกอร์ สื่อเหล่านี้เผยแพร่ทางเฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูป และที่ประชุมของหน่วยงาน

              ปัญหาและอุปสรรค ในการประเมิน ITA Online2019 แต่ละปีมีการปรับปรุงเครื่องมือทุกปี บางประเด็นไม่สอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษา และ ยังขาดทักษะการประเมินแบบOnline

              โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ    ปี2562 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online ) ได้ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น 210,000 บาท 

              ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

รายละเอียดรายงานผลโครงการ คลิ๊กรายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
super15
อาภาพร ศิริเพชร
18/10/2540

77 เรื่อง
[ เซียน ]