หมวดหมู่ : กลุ่มบุคลากร
เรื่อง : กลุ่มบริหารงานบุคคล
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 2856
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปีงบประมาณ 2563

งาน/ภาระกิจ

1.งานบริหารงานบุคคล

2.งานพัฒนาบุคคล

ที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 2

บุคลากร จำนวน 8 คน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นางสาวละออ คงทอง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ภาระกิจ

นางสาวละออ  คงทอง
2. นางปรีดา ไชยประภา นักทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลความรับผิดชอบ

1.รักษาการผอ.คนที่ 1

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ภาระกิจ นางปรีดา  ไชยประภา
3. นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลความรับผิดชอบ

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

ภาระกิจ นางสุภาภรณ์  สุประดิษฐ์
4. นางภิรมย์ ยอดพิจิตร นักทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลความรับผิดชอบ

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ภาระกิจ นางภิรมย์  ยอดพิจิตร
5. นางพิสมัย  หนูกัน นักทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลความรับผิดชอบ

กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาระกิจ นางพิสมัย  หนูกัน
6. นางวันวิภา ชะอุ่มดี นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลความรับผิดชอบ

งานพัฒนาบุคคล

ภาระกิจ นางวันวิภา  ชะอุ่มดี
7. นางสาวรุ่งนพา คงสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลความรับผิดชอบ

งานวางแผนอัตรากำลัง

ภาระกิจ นางสาวรุ่งนพา  คงสุวรรณ
8. นางสาวทิพยรัตน์ บุญวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ

ข้อมูลความรับผิดชอบ

1.งานธุรการ

2.การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ภาระกิจ นางสาวทิพยรัตน์  บุญวิเศษ

คลิกติดตามเรื่องราวน่ารู้ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

30 เรื่อง
[ มือเก่า ]