หมวดหมู่ : กลุ่มส่งเสริมฯการศึกษา
เรื่อง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 1825
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปีงบประมาณ 2563

งาน/ภาระกิจ

1. งานลูกเสือเขตพื้นที่
2. งานแนะแนว(ส่งต่อ)
3. เด็กพิเศษ(ประสานงาน,ส่งต่อ)
4. วัฒนธรรม ศาสนา
5. โครงการสนับสนุนนักเรียน
6. การศึกษาตามอัธยาศัย
7. สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ผู้พิการและความสามารถพิเศษ
9. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
10. ทุนการศึกษา
11. สิทธิเด็กและเยาวชน
12. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 1

บุคลากร จำนวน 7 คน

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นายไพโรจน์ คันธิก  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- ผู้อำนวยการกลุ่ม
- กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และบังคับบัญชาบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานจัดการศึกษาสำหรับแลกเปลี่ยน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครอบครัวอุปถัมภ์)

ผอไพโรจน์
2. นางสาววรรณี  ใจห้าว  นักวิชาการศึกษา/  ชำนาญการ 1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2. กีฬาและนันทนาการ
3. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
4. นิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
5. กรรมการสถานศึกษา
6. แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
- ส่งเสริม
- ควบคุม กำกับ ติดตามและดำเนินการ
- ประสานงาน/ความร่วมมือ
วรรณี
3. นางสุรภี พรหมสุข

 นักวิชาการศึกษา/    ชำนาญการ

1. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
2. โครงการอาหารกลางวัน
3. วัฒนธรรม ศาสนา
4. ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
5. ทะเบียนหลักฐานการศึกษา
6. รางวัลพระราชทาน

- ส่งเสริมให้ความรู้
- สนับสนุนการดำเนินงาน
- คัดเลือกตัวแทน
- จัดเก็บ/ยกเลิก
- กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ

สุรภี
4. นางจิตตรอง โสขะรัตน์

 นักวิชาการศึกษา/   ชำนาญการ

1. สิทธิเด็กและเยาวชน
2. ทุนการศึกษา
3. วิเทศสัมพันธ์
4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. คัดกรองนักเรียนยากจน
6. สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา
7. วัฒนธรรม ศาสนา
8. ผู้พิการและมีความสามารถพิเศษ
9. การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

- ติดตาม
- จัดเก็บ รวบรวม รายงาน
- ควบคุมระบบ
- ประสานงานหน่วยงานนอกสังกัด
จิตตรอง
5. นายบุญยืน  อรชร นักจัดการงานทั่วไป

1.การจัดการศึกษาในระบบ
2.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.งานความมั่นคงแห่งชาติ

-บันทึกหนังสือแจ้งประกาศนโยบาย
-ดำเนินการแจ้งหนังสือถึงโรงเรียนทุกโรงเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
-ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนในระบบ Nispa
6. นายอดิศร อมรเวช นักจิตวิทยาโรงเรียน 1. แนะแนว(ส่งต่อจากโรงเรียน)
2. เด็กพิเศษ
3. หน่วยงานช่วยเหลือภายนอก
- แนะแนว
- ประสาน ส่งต่อ
- ส่งเสริม พํฒนา ป้องกัน
- ช่วยเหลือเฉพาะด้าน
อดิศร
7. นางสาววรรณิกา รอดสม                                     เจ้าหน้าที่ธุรการ 1. งานธุรการ
2. หนังสือเวียนของกลุ่ม
3. งานดำเนินการ และจัดทำรายงานการประชุม
4. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
5. งานบันทึกข้อมูล
6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น

- จัดทำเอกสาร

- รับ-ส่งเรื่อง

- จัดการข้อมูล

- รายงาน

วรรณิกา

คลิกติดตามเรื่องราวน่ารู้ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

30 เรื่อง
[ มือเก่า ]