หมวดหมู่ : นิติกร
เรื่อง : กลุ่มกฎหมายเเละคดี
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 1331
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

กลุ่มกฎหมายเเละคดี
ปีงบประมาณ 2562

งาน/ภาระกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยเเละรักษาวินัย
2. ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
3. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องวินัยเเละการตรวจพิจารณาวินัย
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์เเละการพิจารณาอุทธรณ์

5.ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์เเละการพิจารณาการร้องทุกข์

6.ดำเนินการเกี่ยวกับการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

7.ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีเเพ่ง คดีอาญา เเละคดีอื่นๆของรัฐ

8.ดำเนินการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

9.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลเเละติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย

ที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 2

บุคลากร จำนวน 2 คน

นิติกร
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1.  นายอำนาจ  สุทิน   รอง ผอ.สพป.นศ4

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายเเละคดี

1. วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ
2. เรื่องร้องเรียน
3. อุทธรณ์
4. ร้องทุกข์
5. การดำเนินคดีของรัฐ
6. ป้องกันและปราบปรามทุจริต
ประพฤติมิชอบในวงราชการ
7. ข้อมูลด้านกฏหมาย

1. ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา
3. ป้องกัน ปราบปราม
4. สืบสวน สอบสวน
5. ดำเนินการงานคดี


อำนาจ
2.  นางสาวทิพยรัตน์  บุญวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ     ทิพยรัตน์  บุญวิเศษ

คลิกติดตามเรื่องราวน่ารู้ของกลุ่มกฎหมายเเละคดี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนรายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

30 เรื่อง
[ มือเก่า ]