หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 1694
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ประชาสัมพันธ์
ปีงบประมาณ 2563

งาน/ภาระกิจ

1. รวบรวม เผยแพร่ และควบคุมการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
2. รวมรวม จัดหมวดหมู่ จัดเก็บในระบบ ข้อมูลภาพ เสียง สื่อดิจิตอล กิจกรรมหน่วยงาน
3. ให้การตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
4. สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี ส่งเสริมภาพพจน์ของหน่วยงาน

บุคลากร จำนวน 15 คน

ประชาสัมพันธ์
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4
อำนวยการ อำนวยการ ผอ
2. นายอำนาจ สุทิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รอง
3.  นางอรศรี มากเกตุ นักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ บรรณาธิการ กบ
4. นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ควบคุมระบบ
e-office
-ให้คำปรึกษาการจัดทำเว็บไซต์
5. นางสาวพิมพ์ใจ เชาวนุกูล นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

ควบคุมระบบ
e-office

Graphic Designer

-ให้คำปรึกษาการจัดทำเว็บไซต์ พิมพ์ใจ
6. นางสาวสุวรรณนิษา ศรีมาโนช เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่างภาพ1 -เขียนข่าวบันทึกภาพ/VTR สุวรรณิษา
7. นายธีรเดช ระเห็ดหาญ พนักงานขับรถ ช่างภาพ2 -เขียนข่าวบันทึกภาพ/VTR ธีรเดช
8. นายไตรภพ มีวาสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่เทคนิค -เขียนข่าวข้อมูลภาระกิจ ไตรภพ
9. นางสาวอาภาพร ศิริเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ ข่าวประชาสัมพันธ์ -เขียนข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
อาภาพร
10. นางสาวทิพยรัตน์ บุญวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ ข่าวประชาสัมพันธ์ -เขียนข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล ทิพยรัตน์
11. นางสาววรรณิกา รอดสม เจ้าหน้าที่ธุรการ ข่าวประชาสัมพันธ์ -เขียนข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วรรณิกา
12. นางสาวปาหนัน  บรรเทิงจิตร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ข่าวประชาสัมพันธ์ -เขียนข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สุนิษา
13. นางจารีพร  จุลวัจน์ เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด บรรณาธิการกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
-เขียนข่าวกลุ่มอำนวยการ จารีพร
14. นายอดิศร  อมรเวช นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิธีกร
ข่าวประชาสัมพันธ์
-โฆษกและพิธีการ
-เขียนข่าวกลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย
เอมอร
15. นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
ที่ปรึกษา -ให้คำปรึกษางานประชาสัมพันธ์ของรัฐ
-ให้คำปรึกษาการจัดทำเว็บไซต์
สุภักดิ์

ติดตามเรื่องราวน่ารู้ของงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

30 เรื่อง
[ มือเก่า ]