หมวดหมู่ : ก.ต.ป.น.
เรื่อง : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 1006
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ปีงบประมาณ 2562

บทบาทหน้าที่

สำนักงาน

อาคาร 1 ชั้น 3 (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ งานเลขานุการ ก.ต.ป.น.)

บุคลากร จำนวน 11 คน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ. สพป. นศ. 4 ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ผอ
2. นางจินตนา แจ้งใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสิชล 1
จินตนา ใจแจ้ง
3. นายสุชาติ ลิ่มกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน
- คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่าศาลา 3
สุชาติ ลิ่มกุล
4. นายทวี พรหมแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการวิจัย และประเมินผล

- คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่าศาลา 2
ทวี พรหมแก้ว
5. นายบุญเสริม แก้วพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒธรรม

- คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่าศาลา 1
บุญเสริม
6. นายอนุห์ บุญคล่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาพรหมคีรี
อนุห์
7. นายธนูศิลป์ สุขแสนสุข ผู้อำนวยการ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ
- คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษานบพิตำ
ผอ.ธนูศิลป์
8. นายณรงค์ เบญจศักดิ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านบริหารการศึกษา

- คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสิชล 2
ณรงค์
9. นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

เลขานุการ - คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขนอม
สวัสดิ์
10. นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ช่วยเลขานุการ - เอกสาร
- สารสนเทศ
- จัดประชุม
- รายงาน
สุภักดิ์
11. นางสาวอาภาพร ศิริเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ ธุรการ - ประสานงาน
- เอกสาร
- ติดต่อ สื่อสาร
อาภาภรณ์

ติดตามเรื่องราวน่ารู้ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

 รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

30 เรื่อง
[ มือเก่า ]