หมวดหมู่ : เอกสารทางราชการ
เรื่อง : คู่มือ การดำเนินงาน โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
โดย : super22
เข้าชม : 112
อังคาร ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
พิมพ์  

กิจกรรมของโครงการ
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔    มี ๕ กิจกรรม ดังนี้

๑. จัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

๒. จัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ที่ชำรุด

๓. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

๕. คัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)