หมวดหมู่ : จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดย : Finoff009
อ่าน : 133
พุธ ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

 

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

    

              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้