หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เกียรติบัตรครูผู้สอนนำเสนอการจัดการเรียนรู้ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
โดย : super15
อ่าน : 124
อังคาร ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

"เกียรติบัตรครูผู้สอนนำเสนอการจัดการเรียนรู้" 

ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้จัดทำเกียรติบัตรให้กับครูผู้นำเสนอ จำนวน 3 ท่าน คือ
  1. นางสาวจิราพร ใจห้าว ครู ร.ร.ท่าศาลา    นำเสนอการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัย
  2. นางสาวมัณฑนา ปานสัสดี  ครูร.ร.บ้านในเขียว 1  นำเสนอการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา
  3. นางสาวอภัชญา ชอบทำกิจ ครูร.ร วัดชนสังขรณพิจิตร นำเสนอการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษา

เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป