หมวดหมู่ : เขตสุจริต
หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ห้องสมุด ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : Finoff009
อ่าน : 129
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
เรื่อง 
ประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ห้องสมุด ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ห้องสมุด ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๖,๑๗๕.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้