หมวดหมู่ : เขตสุจริต
หัวข้อ : สารนิเทศเขต 4 ฉบับที่ 74 วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
โดย : super15
อ่าน : 67
พุธ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

            วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ  กลับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) พร้อมด้วย นายอำนาจ             สุทิน  นางสาวศิราณี ศักรินพานิชกุล นายเสาวพจน์ รัตนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ศึกษานิเทศก์ ทั้ง 8 เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริตปฏิญญาเขตสุจริต เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ณ กิตติภูมิฮิลล์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช