Welcome to PNST4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เกี่ยวกับนโยบายสำหรับการจัดการศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat
  • Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit
  • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Learn More

Happy Clients

Projects

Years of experience

Awards

เกี่ยวกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ภารกิจกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

  • ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย
  • ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
  • ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
  • ส่งเสริมการจัตการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ต้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
  • ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาซาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเต็กและเยาวชน และ งานกิจการนักเรียนอื่น
  • ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

แนะนำบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แนะนำผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สนับสนุน ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ดร.เสาวพจน์ รัตนบุรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บริหารจัดการ การดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอรศรี มากเกตุ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย,ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนา และการวัฒนธรรม งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง การจัดการศึกษาในระบบงานทะเบียนหลักฐานการศึกษา งานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน

นางสุรภี พรหมสุข

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รับผิดชอบงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว กาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กีฬาและนันทนาการ งานลูกเสือต้านภัยยาเสพติด งานนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานกรรมการสถานศึกษางานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

นางสาววรรณี ใจห้าว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระบบ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งานความมั่นคงแห่งชาติ งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเกิดโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นายบุญยิน อรชร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กำลังดำเนินการ

นางสาววพนิดา มณี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รับผิดขอบงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว การส่งเสริม พัฒนา เด็กพิเศษ การประสาน ช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครองนักเรียน ส่งต่อกับหน่วยงาน ช่วยเหลือภายนอก งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) ศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center งานสุขภาพจิตในสถานศึกษา

นายอดิศร อมรเวช

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดูแล ประสานงาน อำนวยความสะดวกงานสารบรรณและงานธุรการของกลุ่ม งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น

นางสาววรรณิกา รอดสม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อ่านเพิ่มเติม...

ร้องเรียนการทุจริต

หากท่านพบเห็นหรือมีเรื่องการทุจริตการให้บริการราชการในองค์กร ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ที่ ปุ่มร้องเรียน ด้านล่าง

กดร้องเรียนการทุจริต

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เลขที่ 160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เลขที่ :

160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา:

075-522-420 ต่อ 104

กำลังรับข้อมูล
ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว