[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารการศึกษา
นายสพล ชูทอง
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมนูหลัก
ในสำนักงาน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1273 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
/*อย่าลืมออกจากระบบด้วยนะครับ /*
สำรวจความคิดเห็น

   ท่านมีความพึงพอใจในทิศทางการปรับรูปแบบของเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ แบบใหม่ มากน้อยเพียงใด? (โดย เลือกจากน้อยที่สุด ถึง มากที่สุด ๕ ระดับ)


  1. น้อยที่สุด
  2. น้อย
  3. ปานกลาง
  4. มาก
  5. มากที่สุด
บริการ(E-service)
  

  หมวดหมู่ : กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : กลุ่มอำนวยการ
blog name : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 6500
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
A- A A+
        

   

**********************************************************************************

smiley"ต้อนรับด้วยใจ ฉับไวบริการ ประสานสามัคคี"smiley

(งานได้ผล คนเป็นสุข )

Happiness & Achievement

 

yes***ติดตามเรื่องราวน่ารู้ของกลุ่มอำนวยการ***yes

**********************************************************************************

โครงสร้างหน่วยงาน

*************************

โครงสร้าง

ข้อมูลผู้บริหาร

***********************************************************************************

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษา

 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 กำหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
     1. จัดทานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
     2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
     3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
     4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
     5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
     6. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
     7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
     8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานศึกษาประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
     9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
     10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
     11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
     12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

**********************************************************************************

**ข้อมูลการติดต่อ**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
160/4 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทร. 075-522903 ต่อ 0  โทรสาร. 075-521298 ต่อ 8 / 075-522502

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pnst4@pnst4.go.th

แผนที่ (map)

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

*******************************************************************************

**คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน**

   - กลุ่มนโยบายและแผน

   - กลุ่มอำนวยการ

   - กลุ่มบริหารงานบุคคล

   - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

   - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัการศึกษา

 

   - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

   - กลุ่มกฎหมายและคดี

   - หน่วยตรวจสอบภายใน

 

**คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ**

   - คู่มือการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

   - คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทันใจ

   - คู่มือการขอทุนการศึกษา

   - คู่มือการขอหนังสือรับรองประกอบการกู้เงิน ธอส.

   - คู่มือการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

   - คู่มือการรับนักเรียน

   - คู่มือการส่งหนังสือราการ

   - คู่มือการรับหนังสือราชการ

   - คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์

   - คู่มือการออกหนังสือรับรองบุคคล

**ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ**

 

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                 

 

ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     -งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
     -งานการจัดทำหนังสือราชการ
     -งานจัดเก็บหนังสือราชการ
     -งานการยืมหนังสือราชการ
     -งานการทำลายหนังสือราชการ

งานช่วยอำนวยการ
     -งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
     -งานมอบหมายหน้าที่การงาน
     -งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     -งานประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
     -งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
     -งานบริการอาคารสถานที่
     -งานรักษาความปลอดภัย

งานยานพาหนะ

งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     -งานจัดระบบบริหาร
     -งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
     -งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     -งานคำรับรองปฏิบัติราชการ
     -งานควบคุมภายใน
     -งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

งานประสานงาน

งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
     -งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
     -งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
     -งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง

งานประชาสัมพันธ์
     -งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
     -งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน

งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ที่   ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน้าที่/ติดต่อ/โทร ภาระงาน ภาพ
             
1.   นางสาวศิราณี ศักรินพานิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
รองฯ กลุ่มอำนวยการ ผู้บริหาร รูป
2.   นางลำใย หนูน้อย นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ภาระงาน2 รูป
3.   นางสาวพนิดา มณี นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
งานสวัสดิการ ภาระงาน3 รูป
4.   นางสาวสิริลักษณ์ จุทิ่น นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ งานประชาสัมพันธ์ ภารงาน enlightened
5.   นางสาวจิราพร วิบุลศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งานช่วยอำนวยการ

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งานประสานงาน

  smiley
6.   นางสาวสุวรรณนิษา ศรีมาโนช เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานเลขานุการ

งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งานช่วยอำนวยการ

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งานประสานงาน

  cheeky
7.   นางจารีพร จุลวัจน์ พนักงานพิมพ์ดีด งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งานช่วยอำนวยการ

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งานประสานงาน

งานสแกนลายนิ้วมือ

  laugh
8.   นางสิทธิยา ระเห็ดหาญ พนักงานทำความสะอาด งานทำความสะอาด   laugh
9.   นางวาสนา ทองนวล พนักงานทำความสะอาด งานทำความสะอาด   cheeky
10.   นายยงยุทธ ระเห็ดหาญ ช่างปูน ช.3

งานยานพาหนะ

ขับรถยนต์ราชการ

  cheeky
11.   นายธีรเดช ระเห็ดหาญ พนักงานขับรถยนต์ ขับรถยนต์ราชการ   smiley
12.   นายนพดล ฤทธิ์มนตรี พนักงานขับรถยนต์ ขับรถยนต์ราชการ   cheeky
13.   นายทศชาติ มั่งพรม พนักงานขับรถยนต์ ขับรถยนต์ราชการ   laugh
14.   นายกฤษฎา คณเกณฑ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาควาปลอดภัย   wink
15.   นายวรรณชัย เมืองรักษ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาควาปลอดภัย   laugh


 4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
48 เรื่อง
[ มือเก๋า ]

กลุ่มอำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 26/มิ.ย./2566
      Q&A 26/มิ.ย./2566
      ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 26/มิ.ย./2566
      อำนาจหน้าที่ 26/มิ.ย./2566
      มาตรฐานการให้บริการ 14/ส.ค./2564