[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
บุคลากร
ว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมนูหลัก
ในสำนักงาน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1181 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน
/*อย่าลืมออกจากระบบด้วยนะครับ /*
เครื่องมือ
สำรวจความคิดเห็น

   ท่านพึงพอใจ มาตรการป้องกัน covid-19 ของสำนักงาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ในระดับใด? (ถึง 15 พฤษภาคม 2564)


  1. 1. น้อยที่สุด
  2. 2. น้อย
  3. 3. ปานกลาง
  4. 4. มาก
  5. 5. มากที่สุด
  

  หมวดหมู่ : กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : กลุ่มอำนวยการ
blog name : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 3253
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
A- A A+
        

   

****************************************************************************************

smiley"ต้อนรับด้วยใจ ฉับไวบริการ

ประสานสามัคคี"smiley

(งานได้ผล คนเป็นสุข )

Happiness & Achievement

 

yes***คลิกติดตามเรื่องราวน่ารู้ของกลุ่มอำนวยการ***yes

****************************************************************************************

โครงสร้างหน่วยงาน

*************************

โครงสร้าง

ข้อมูลผู้บริหาร

****************************************************************************************

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษา

อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 กำหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
     1. จัดทานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
     2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
     3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
     4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
     5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
     6. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
     7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
     8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานศึกษาประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
     9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
     10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
     11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
     12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

****************************************************************************************

**ข้อมูลการติดต่อ**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
160/4 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทร. 075-522903 ต่อ 0  โทรสาร. 075-521298 ต่อ 8 / 075-522502

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pnst4@pnst4.go.th

แผนที่ (map)

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

****************************************************************************************

**คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน**

   - กลุ่มนโยบายและแผน

   - กลุ่มอำนวยการ

   - กลุ่มบริหารงานบุคคล

   - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

   - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัการศึกษา

   - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

   - กลุ่มกฎหมายและคดี

   - หน่วยตรวจสอบภายใน

**คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ**

   - คู่มือการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

   - คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทันใจ

   - คู่มือการขอทุนการศึกษา

   - คู่มือการขอหนังสือรับรองประกอบการกู้เงิน ธอส.

   - คู่มือการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

   - คู่มือการรับนักเรียน

   - คู่มือการส่งหนังสือราการ

   - คู่มือการรับหนังสือราชการ

   - คู่มือการสั่งสื้อแบบพิมพ์

   - คู่มือการออกหนังสือรับรองบุคคล

**ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ**

****************************************************************************************

**รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ**

****************************************************************************************

ระบบ E - Service

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ (e - office)

ระบบ e-Money

>

ระบบ SMART OBEC

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

****************************************************************************************

กลุ่มอำนวยการ

งาน/ภาระกิจ

งานสารบรรณ

1. งานรับ-ส่งหนังสือราชการ

2. งานการจัดทําหนังสือราชการ

3. งานจัดเก็บหนังสือราชการ

 งานช่วยอํานวยการ

1. งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ

2. งานมอบหมายหน้าที่การงาน

3. งานเลขานุการผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. งานประชุมภายในสํานักงาน

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ

1. งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

2. งานบริการอาคารสถานที่

3. งานรักษาความปลอดภัย

  -แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ

  -แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

งานควบคุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งานประสานงาน

งานประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  -แบบฟอร์มการขอหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++

 

ที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 1 ชั้น 1

บุคลากร 13 คน

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นางอรศรี มากเกตุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

งานวิเคราะห์หนังสือราชการ

งานควบคุม ดูแล เร่งรัด กำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

ภารกิจ

อรศรี
2. นางลำใย หนูน้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

งานสวัสดิการ

งานประชุมภายในสำนักงาน

งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ภารกิจ ลำใย
3. นางสาวสิริลักษณ์ จุทิ่น นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ งานประชาสัมพันธ์ ภารกิจ smiley
4. นางสาวจิราพร วิบุลศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานยานพาหนะ

งานสารบรรณกลาง

รับ-ส่งหนังสือราชการ ในสมุดทะเบียนรับ

รับ-ส่งหนังสือราชการ ในระบบ E-Office

รับ-ส่งหนังสือในระบบ Smart-obec

รับ-ส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภารกิจ smiley
3. นางสาวสุวรรณนิษา  ศรีมาโนช เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานเลขานุการ

งานประชาสัมพันธ์

งานการจัดเวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ภารกิจ สุวรรณนิษา
4. นางจารีพร  จุลวัจน์ พนักงานพิมพ์ดีด

งานสารบรรณกลาง

รับ-ส่งหนังสือราชการ ในสมุดทะเบียนรับ

รับ-ส่งหนังสือราชการ ในระบบ E-Office

รับ-ส่งหนังสือในระบบ Smart-obec

รับ-ส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปข้อมูลสแกนลายนิ้วมือในการมาปฏิบัติราชการ

ภารกิจ

จารีพร
5. นายยงยุทธ ระเห็ดหาญ ช่างปูน 3

งานยานพาหนะ

ควบคุมดูแลการใช้
รถยนต์ของทางราชการ

ภารกิจ

ยงยุทธ์
6. นายธีรเดช  ระเห็ดหาญ พนักงานขับรถ

ขับรถราชการ

ภารกิจ ธีระเดช
7. นายทศชาติ  มั่งพรม พนักงานขับรถ ขับรถราชการ ภารกิจ ทศชาติ
8. นายนพดล ฤทธิ์มนตรี พนักงานขับรถ ขับรถราชการ ภารกิจ นพดล
9. นางสิทธิยา ระเห็ดหาญ พนักงานทำความสะอาด

งานทำความสะอาด

รักษาความสะอาดบริเวณ
ภายนอก ภายใน อาคาร

ภารกิจ สิทธิยา
10. นางวาสนา  ทองนวล พนักงานทำความสะอาด

งานทำความสะอาด

รักษาความสะอาดบริเวณ
ภายนอก ภายใน อาคาร

ภารกิจ วาสนา
11. นายวรรณชัย เมืองรักษ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย

งานรักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการยามค่ำคืน

ภารกิจ วรรณชัย

12.

นายกฤษฎา คณเกณฑ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย

งานรักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการยามค่ำคืน

ภารกิจ กฤษฎา
           

************************************************************************************************************************

 5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
40 เรื่อง
[ มือเก่า ]

กลุ่มอำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมสัมมนาทางวิชาการ รอง.ผอ.สพป.นศ.4/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 31/พ.ค./2564
      รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.4/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 31/พ.ค./2564
      รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.4/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ทุกคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 31/พ.ค./2564
      รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.4/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเลขานุการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 31/พ.ค./2564
      รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.4/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 31/พ.ค./2564