หมวดหมู่ : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
เรื่อง : ITAนครศรีธรรมราช เขต 4
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 2125
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์  

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

หมายเหตุ  ข้อมูลเพื่อความโปร่งใส และ เป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการและสารสนเทศ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ในแต่ละปีงบประมาณ เชิญเลือก "คลิ้ก" (Click) ตามรายการที่เกี่ยวข้องได้เลยครับ.

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

 

 

 

O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1ITTg87mmKqRdT0dNjy3rNJy_r213NESu/view
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

http://www.pnst4.go.th/index.php?name=news&category=1

O8 : Q&A
O9 : Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผน2563

 
http://pnst4.go.th/index.php?name=blog&file=readblog&id=84

O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

https://drive.google.com/file/d/1Tbb70ZQE4-NVjb9E64K8i6XfFq8PfgSQ/view
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - กลุ่มนโยบายและแผน
   - กลุ่มอำนวยการ
   - กลุ่มบริหารงานบุคคล
   - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัการศึกษา
   - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   - กลุ่มกฎหมายและคดี
   - หน่วยตรวจสอบภายใน

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   - คู่มือการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
   - คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทันใจ
   - คู่มือการขอทุนการศึกษา
   - คู่มือการขอหนังสือรับรองประกอบการกู้เงิน ธอส.
   - คู่มือการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
   - คู่มือการรับนักเรียน
   - คู่มือการส่งหนังสือราการ
   - คู่มือการรับหนังสือราชการ
   - คู่มือการสั่งสื้อแบบพิมพ์
   - คู่มือการออกหนังสือรับรองบุคคล

O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 : E – Service
   - ระบบ e - office
   - ระบบ e - Money
   - ระบบ SMART-OBEC
   - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.pnst4.go.th/index.php?name=blog&file=readblog&id=199
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.pnst4.go.th/index.php?name=blog&file=readblog&id=199
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนกาทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://www.pnst4.go.th/index.php?name=blog&file=readblog&id=210
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://www.pnst4.go.th/index.php?name=blog&file=readblog&id=210
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

http://www.pnst4.go.th/index.php?name=blog&file=readblog&id=210

O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://www.pnst4.go.th/index.php?name=blog&file=readblog&id=204

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

http://www.pnst4.go.th/index.php?name=blog&file=readblog&id=77

O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://www.pnst4.go.th/index.php?name=blog&file=readblog&id=212
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1rvSl99CuKfdG9lpG36Tqmdy7zkVQtSCB/view
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1JPLhBnXcQzJIO9YcvH00F9EPi6zezGBe/view
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

http://www.pnst4.go.th/index.php?name=blog&file=readblog&id=215
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1OJeHwOGWiJQv_oI5kT3N-2fI-w-875Ca/view
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

https://drive.google.com/file/d/1MeG1EkKUbNuZ28_8Sx-agm3Hyf6FxBn-/view
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://www.pnst4.go.th/index.php?name=blog&file=readblog&id=218

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

http://www.pnst4.go.th/index.php?name=blog&file=readblog&id=220
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

http://www.pnst4.go.th/index.php?name=blog&file=readblog&id=221

คณะกรรมการการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ปีงบประมาณ 2563รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

46 เรื่อง
[ มือเก๋า ]