หมวดหมู่ : กลุ่มบุคลากร
เรื่อง : 9.4การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
blog : admoff014
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 991
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์  

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-นโยบายการบริหารการบุคคล

O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-รายงานผลโครงการนอกแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-แบบข้อตกลงการปฏิบัติงาน ผอ.ร.ร 

-แบบข้อตกลงการปฏิบัติงาน ศน

-ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

-ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

-ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

-ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

-ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

-ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

-ว8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

- ว13  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัด สพฐ.

- ว12  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  สังกัด สพฐ. 

- ว6  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

- ว24  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู 

- ว14  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

- ว16  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
  

- ว13  หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระหว่างส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

- ว9  หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้

มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย

- ว10  หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง  การย้าย  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้  มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งครูผู้ช่วย 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

-ว 5 ปี 2561 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

-ว 16 ปี 2557 สอบกรณีพิเศษ

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

- ว19  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

- ว 8  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา  

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิิบัติงาน

-ว 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบประเมินใหม่รวมทุกสายงาน)

-ว 20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำใจ

- ว 15_2561 กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา

- ว 20_2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

- ว 6_2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา

- ว 8067 กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย

- ว 627 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา

- ว 7_2562 การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษเฉพาะราย

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

- ว 90 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ว 97 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

-ว 17 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา

-ว 17 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา

-ว17 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน

-ว 21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลือนวิทยฐานะ

-ว12  หลักเกณฑ์และวิธีการฯ  

- ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขออนุมัติเดินทางไปราชการ

-ว17  หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา

-ว17  หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา

-ว21  การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

-ว9  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-ว25  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

-รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปรับเมื่อ ( 17 มี.ค. 63)รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
admoff014
ทิพยรัตน์ บุญวิเศษ
20/4/2534
ลูกจ้าง
5 เรื่อง
[ มือใหม่ ]