หมวดหมู่ : กลุ่มส่งเสริมฯการศึกษา
เรื่อง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 3188
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์  


 

"มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และบริการอย่างมีคุณภาพ"

งานได้ผล คนเป็นสุข 
Happiness & Achievement

****************************************************

 

 

โครงสร้างการบริหารของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

 

 

กำลังปรับปรุงแก้ไขข้อมูล... 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 1 ชั้น 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขที่ 160/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160

โทรศัพท์ 075-522-903 ต่อ 4

 

yes คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

yes คู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

yes กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (การจัดการศึกษา)

 

 

   
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นางสุรภี พรหมสุข  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ภารกิจ

สุรภี
2. นางสาววรรณี  ใจห้าว   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว กาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2. กีฬาและนันทนาการ
3. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
4. นิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
5. กรรมการสถานศึกษา
6. แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ภารกิจ

วรรณี
3. นางจิตตรอง โสขะรัตน์

 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

1. สิทธิเด็กและเยาวชน
2. ทุนการศึกษา
3. วิเทศสัมพันธ์
4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. คัดกรองนักเรียนยากจน
6. สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา
7. วัฒนธรรม ศาสนา
8. ผู้พิการและมีความสามารถพิเศษ
9. การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ภารกิจ

จิตตรอง
4. นายบุญยืน  อรชร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.การจัดการศึกษาในระบบ
2.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.งานความมั่นคงแห่งชาติ

ภารกิจ
5. นายอดิศร อมรเวช          นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. งานแนะแนว 
3. การส่งเสริม พัฒนา เด็กพิเศษ
4. การประสาน ช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครองนักเรียน ส่งต่อ กับหน่วยงานช่วยเหลือภายนอก
5. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
6. งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)

ภารกิจ

อดิศร
6.

 

นางสาววรรณิกา   รอดสม                                                                

  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1. งานธุรการ
2. หนังสือเวียนของกลุ่ม
3. งานดำเนินการ และจัดทำรายงานการประชุม
4. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
5. งานบันทึกข้อมูล
6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น

ภารกิจ

 

วรรณิกา

 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

 

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

 

enlightenedคลิกติดตามเรื่องราวน่ารู้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

enlightened** วารสารกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ***  

enlightened**  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม  **รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

40 เรื่อง
[ มือเก่า ]