หมวดหมู่ : กลุ่มส่งเสริมฯการศึกษา
เรื่อง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 9820
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์  


 

"มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และบริการอย่างมีคุณภาพ"

งานได้ผล คนเป็นสุข 
Happiness & Achievement

****************************************************

เยี่ยมชม เว็ปไซด์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

 

 

ภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
4) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
5) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
6) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
7) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
8) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
10) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
11) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
12) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
13) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

yesระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
yesศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.)

 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 1 ชั้น 1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขที่ 160/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160
โทรศัพท์ 075-522-903 ต่อ 4

 

yes คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

yes กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (การจัดการศึกษา)

yes รายงานผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม

 

 

 

   
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นางอรศรี  มากเกตุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภารกิจ อรศรี
2. นางสุรภี พรหมสุข  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 1. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
2. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนา และการวัฒนธรรม
3. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
4. งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง
5. การจัดการศึกษาในระบบงานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
6. งานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน

ภารกิจ

สุรภี
3. นางสาววรรณี  ใจห้าว   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว กาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2. กีฬาและนันทนาการ
3. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
4. นิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
5. กรรมการสถานศึกษา
6. แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ภารกิจ

วรรณี
4. นางจิตตรอง โสขะรัตน์

 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

1. ส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
2. ทุนการศึกษาและการระดมทุนเพื่อการศึกษา
3. วิเทศสัมพันธ์
4. คัดกรองนักเรียนยากจน
5. สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา
6. วัฒนธรรม ศาสนา

 

ภารกิจ

จิตตรอง
5. นายบุญยืน  อรชร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.การจัดการศึกษาในระบบ
2.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.งานความมั่นคงแห่งชาติ                                                         
4.งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา                              5.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเกิดโรคอุบัติใหม่         เช่น โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

ภารกิจ
6. นายอดิศร อมรเวช          นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. งานแนะแนว 
3. การส่งเสริม พัฒนา เด็กพิเศษ
4. การประสาน ช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครองนักเรียน ส่งต่อ                       กับหน่วยงาน  ช่วยเหลือภายนอก
5. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
6. งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)

ภารกิจ

อดิศร
7.

 

นางสาววรรณิกา   รอดสม                                                                                

  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1. งานธุรการ
2. หนังสือเวียนของกลุ่ม
3. งานดำเนินการ และจัดทำรายงานการประชุม
4. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
5. งานบันทึกข้อมูล
6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น

ภารกิจ

 

วรรณิกา

 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

 

enlightenedคลิกติดตามเรื่องราวน่ารู้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

enlightened** วารสารกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ***  

enlightened**  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม  **รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

46 เรื่อง
[ มือเก๋า ]