หมวดหมู่ : กลุ่มไอซีที
เรื่อง : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 1840
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร


ปีงบประมาณ 2564   

คู่มือปฏิบัติงาน 
 

งาน/ภาระกิจ
โครงสร้างการแบ่งภาระงานภายใน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
Information & Communication Technology  Promotion of Distance Learning Group
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  แบ่งภาระงานภายใน ประกอบด้วย  กลุ่มงานย่อย  3  กลุ่ม  ดังนี้
1. กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวกับ
               1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
               1.2 ออกแบบ ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
               1.3 ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ระบบสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
               1.4 ดำเนินการออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมดูแล เกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยของ
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
               1.5 พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
              1.6 ส่งเสริม สนับสนุน การประยุกต์ใช้ และบริการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               1.7 ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร อื่น ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
               1.8 ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2. กลุ่มงานสนับสนุนและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวกับ
              2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
              2.2 พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับกระบวนการทำงาน สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหารงานและการให้บริการกับหน่วยงานในสังกัด

               2.3 ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ได้แก่ ระบบงาน DMC , EMIS, B OBEC และระบบงานอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานกำหนด
               2.4 ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สำนักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา
               2.5 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               2.6 ติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
3. กลุ่มงานส่งเสริมและบริการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวกับ
              3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อติจิตอล และใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT เพื่อการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
              3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน กรพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อติจิตอล เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  DLTV/DLIT เพื่อการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
              3.3 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ผลิตและประยุกต์ใช้สื่อติจิตอล สื่อการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT เพื่อการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
              3.4 สนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 1

บุคลากร จำนวน 2 คน

DLICT  Group
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นางภัทรพร ผ่อนผัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ITEC

 ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางภัทรพร  ผ่อนผัน
2. นายไตรภพ มีวาสนา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ข้อมูลความรับผิดชอบ ข้อมูลภาระกิจ

ติดตามเรื่องราวน่ารู้ของกลุ่มกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

46 เรื่อง
[ มือเก๋า ]