หมวดหมู่ : ก.ต.ป.น.
เรื่อง : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 1682
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ปีงบประมาณ 2564

วัตถุประสงค์
1. ดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

2. ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
3. 
การนําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สำนักงาน อาคาร 1 ชั้น 3 (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ งานเลขานุการ ก.ต.ป.น.)

บุคลากร จำนวน 11 คน

ติดตามข่าวสาร ก.ต.ป.น.

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. ว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี ผอ. สพป. นศ. 4 ประธานคณะกรรมการ ประธาน ดร.สุเวศ
2. นางสาวเกษร ใจห้าว ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

- คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสิชล 1
เกษร
3. นายสุธน เกิดมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารการศึกษา
- คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่าศาลา 2
สุธน
4. ดร. ปรีดา สันสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการวิจัย และประเมินผล

- คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่าศาลา 3
ปรีดา
5. นายวิเชียร เพชรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒธรรม

- คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่าศาลา 1
วิเชียร
6. นายจำรัส เพชรทับ ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และท้องถื่น

- คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาพรหมคีรี
จำรัส
7. นางสาวชูศรี กาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในถุ้ง กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ
- คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษานบพิตำ
ชูศรี
8. นางนุสรี พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนุบาลกมลทิพย์

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน

- คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสิชล 2
นุสรี
9. นางถนอมจิตร งามขำ

ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เลขานุการ - คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขนอม
ถนอมจิตตร
10. นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ช่วยเลขานุการ

- เลขากลุ่มนิเทศฯ
- เอกสาร
- สารสนเทศ
- จัดประชุม
- รายงาน

สุภักดิ์
11. นางสาวอาภาพร ศิริเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ ธุรการ - ผู้ช่วยเลขากลุ่มนิเทศฐ
- ประสานงาน
- เอกสาร
- ติดต่อ สื่อสาร
อาภาภรณ์

ติดตามเรื่องราวน่ารู้ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

กตปน    ติดตามข่าวสาร ก.ต.ป.น. คลิก

 รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

46 เรื่อง
[ มือเก๋า ]