หมวดหมู่ : จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ IC๓,IC๔ ประจำปี ๒๕๖๔
โดย : Finoff009
อ่าน : 111
พุธ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔  รายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ IC๓,IC๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก
--------------------------------------------------------------------

             ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้