หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดย : finoff009
อ่าน : 74
อังคาร ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

 

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

                ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้