หมวดหมู่ : จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อ : ประกวดราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : finoff009
อ่าน : 157
อังคาร ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

เรื่องประกวดราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น๙๕๖,๗๖๐.๐๐บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)