หมวดหมู่ : จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อ : ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ โรงเรียน - สพป.นศ.๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : finoff009
อ่าน : 248
อังคาร ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ โรงเรียน - สพป.นศ.๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
รายการครุภัณฑ์ โรงเรียน - สพป.นศ.๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๙๖,๙๕๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)