แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯและนโยบายเร่งด่วน (QUICK WIN) สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4