กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

"พัฒนาตน พัฒนาครู สู่คุณภาพผู้เรียน"

หลักสูตร

งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

วิจัย

งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

การวัดผลและประเมินผล

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล การจัดการศึกษา

การประกันคุณภาพ

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

นิเทศ

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สื่อ นวัตกรรม

งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ก.ต.ป.น.

งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

ธุรการ

สนับสนุน การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม ประสานงานบริการ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

"พัฒนาคน พัฒนาครู สู่คุณภาพผู้เรียน"

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 13 กันยายน 2553 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 5 โครงการหลัก ดังนี้

 • 1. โครงการโครงการการพัฒนาครูเพื่อจัดทำหน่วยการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
 • 2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
 • 3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
 • 4. โครงการวิจัยพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.นศ.4 ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 5. โครงการแผนนิเทศ ติดตาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

และมีโครงการนอกแผนอีกจำนวน ... โครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม....

แสดงมากขึ้น

บุคลากร

โครงการ

กลุ่มเครือข่าย

รางวัล

คลิป

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คลิปต้อนรับจากผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ.

 • ยินดีต้อนรับ
 • ความรับผิดชอบ.
 • ภาระกิจ.
 • เป้าหมาย.

นายสำราญ คงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา .....

สพป

บุคลากร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 13 กันยายน 2553 มีบุคลากร จำนวน 14 คน.

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่อำนวยการและบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าศาลา 3.

สำราญ

นายสำราญ คงเพ็ชร์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รวบรวมประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา งานวิจัยพัฒนาส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานบพิตำ.

สุภักดิ์

นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาก่อนประถมศึกษา(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย)และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่ นิเทศ ติดตามและตรวจสอบงาน และรับผิดชอบงาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 1 .

ชัชลี

นางชัชลี ลิ้มโอภาส

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พรหมคีรี.

อ้อย

นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบงาน และรับผิดชอบงาน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พรหมคีรี.

ศุภ

นางศุภรินทร์ เด่นดวง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา ก่อนประถมศึกษา(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย)และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) สพป. นศ. 4. ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา 2

อุ๊

นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีหน้าที่นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบงาน และรับผิดชอบงาน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 2.

นุช

นางสุพิชา เนตรวรนันท์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ ประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบงาน และรับผิดชอบงาน ศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับ ชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขนอม.

ตุ้ม

นางวิยะดา ไกรสร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา มีหน้าที่ นิเทศ ติดตามและตรวจสอบงาน และรับผิดชอบงาน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โครงการเร่งรัดพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียน “คิดเลขเป็น” ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าศาลา 3.

ณี

นางสาวสุพรรณี จิตต์ตั้ง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) สพป. นศ. 4. โครงการเร่งรัดพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียน “คิดเลขเป็น” ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าศาลา 1.

บุ๋ม

นางสาวปิยฉัตร เชาวลิต

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา ก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สิชล 1.

แตง

นางสาวฐานิศ หริกจันทร์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรมการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงการเร่งรัดพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียน “คิดเลขเป็น” โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา วิทยาการคำนวณ (Coding) ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 2.

ต๊ะ

นายธวัชชัย ใจห้าว

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา ก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรมการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา หลักสูตรการศึกษาก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา 1.

พร

นางสาวนิชาภา พิกุลหอม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ ของระบบการบริหารและการจัดการศึกษา การประสานงานเกี่ยวกับภารกิจภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม งานเอกสาร โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต).

โอน

นางสาวอาภาพร ศิริเพชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มสาระวิชา

งานบริการวิชาการด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานรับผิดชอบ. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา. เครือข่ายการประสานงาน. PLC.

ปฐมวัย

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ภาษาไทย

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศิลปศึกษา

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

สุขศึกษาและพลศึกษา

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

การงาน อาชีพ

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

พัฒนาผู้เรียน

การจัดการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กรอบสาระท้องถิ่น

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถื่น

เรื่อง...

เรื่อง...

ร้องเรียนทุจริต

หากท่านพบเห็นหรือมีเรื่องการทุจริตการให้บริการราชการในองค์กร ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ที่ ปุ่มร้องเรียน ด้านล่าง

ร้องเรียนทุจริต

กิจกรรม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหวของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.

 • ทั้งหมด
 • โครงการ
 • กลุ่มสาระ
 • อื่นๆ
โครงการ1

โครงการ 1

ชื่อโครงการ......

ประกัน

ระบบประกันคุณภาพ

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

Card 1

Card

Card 3

Card

Web 3

Web

KM TEAM

เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 บริหารและรับผิดชอบเนื้อหา การดำเนินการ โดยศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีโครงสร้างการดำเนินงาน ดังนี้

ผอ.สพป.

ว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี

CEO
รองฯนิเทศ

นายอำนาจ สุทิน

CKO
ผอ.ก.

นายสำราญ คงเพ็ชร

KF
เว็บมาสเตอร์

นางสาวอาภาพร ศิริเพชร

IT Wizard
-->

ขอรับบริการ

การขอรับบริการทางวิชาการ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ประชาชนทั่วไป. สามารถแจ้งขอรับบริการ. ได้ตามหัวข้อด้านล่าง หรือ สามารถแจ้งขอรับบริการได้ทาง.....

เรื่อง...

ดำเนินการ 5 วัน

 • ผู้รับผิดชอบ
 • กลุ่มงาน....
 • เอกสาร....
 • หลักฐาน....
 • ระยะเวลา.....

ประกันคุณภาพภายใน

ดำเนินการ1 ภาคเรียน

 • ศน.สุภักดิ์ มีสิทธิ์
 • ประกันคุณภาพ
 • โครงการประกันคุณภาพ ๓ ป
 • ระบบประกันคุณภาพภายใน
 • ห้องเรียนประกันคุณภาพ

คำถาม-คำตอบ

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการบริการ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4.

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เลขที่ 160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เลขที่ :

160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทร:

+66 75521129

กำลังรับข้อมูล
ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว