กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

"พัฒนาตน พัฒนาครู สู่คุณภาพผู้เรียน"

หลักสูตร

งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

วิจัย

งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

การวัดผลและประเมินผล>

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล การจัดการศึกษา

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน>

การประกันคุณภาพ

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

นิเทศ

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สื่อ นวัตกรรม

งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ก.ต.ป.น.

งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

ธุรการ

สนับสนุน การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม ประสานงานบริการ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

"พัฒนาคน พัฒนาครู สู่คุณภาพผู้เรียน"

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 13 กันยายน 2553 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 5 โครงการหลัก ดังนี้

 • 1. โครงการโครงการการพัฒนาครูเพื่อจัดทำหน่วยการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
 • 2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
 • 3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
 • 4. โครงการวิจัยพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.นศ.4 ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 5. โครงการแผนนิเทศ ติดตาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

และมีโครงการนอกแผนอีกจำนวน ... โครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม....

แสดงมากขึ้น

บุคลากร

โครงการ

กลุ่มเครือข่าย

รางวัล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ช่องประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 • ยินดีต้อนรับ
 • ความรับผิดชอบ.
 • ภาระกิจ.
 • เป้าหมาย.

นางสาวปิยฉัตร เชาวลิตร ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้ดูแลและประสานงานโครงการ รักษ์พงไพร RN ภาคใต้ จัดขึ้น ณ อุทธยานแห่งชาติ หมู่เกาะทะเลใต้ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2565.

สพป

บุคลากรและศึกษานิเทศก์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 13 กันยายน 2553 มีบุคลากร จำนวน 14 คน.

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่อำนวยการและบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าศาลา 3.

สำราญ

นายสำราญ คงเพ็ชร์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รวบรวมประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา งานวิจัยพัฒนาส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานบพิตำ.

สุภักดิ์

นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาก่อนประถมศึกษา(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย)และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่ นิเทศ ติดตามและตรวจสอบงาน และรับผิดชอบงาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 1 .

ชัชลี

นางชัชลี ลิ้มโอภาส

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พรหมคีรี.

อ้อย

นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบงาน และรับผิดชอบงาน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พรหมคีรี.

ศุภ

นางศุภรินทร์ เด่นดวง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีหน้าที่นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบงาน และรับผิดชอบงาน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 2.

นุช

นางสุพิชา เนตรวรนันท์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ ประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบงาน และรับผิดชอบงาน ศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับ ชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขนอม.

ตุ้ม

นางวิยะดา ไกรสร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) สพป. นศ. 4. โครงการเร่งรัดพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียน “คิดเลขเป็น” ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าศาลา 1.

บุ๋ม

นางสาวปิยฉัตร เชาวลิต

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา ก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สิชล 1.

แตง

นางสาวฐานิศ หริกจันทร์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรมการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงการเร่งรัดพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียน “คิดเลขเป็น” โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา วิทยาการคำนวณ (Coding) ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 2.

ต๊ะ

นายธวัชชัย ใจห้าว

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา ก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ นวัตกรรมการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา หลักสูตรการศึกษาก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) ประสานงานการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา 1.

พร

นางสาวนิชาภา พิกุลหอม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ ของระบบการบริหารและการจัดการศึกษา การประสานงานเกี่ยวกับภารกิจภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม งานเอกสาร โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต).

โอน

นางสาวอาภาพร ศิริเพชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มสาระวิชา

งานบริการวิชาการด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานรับผิดชอบ. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา. เครือข่ายการประสานงาน. PLC.

ปฐมวัย

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ภาษาไทย

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศิลปศึกษา

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

สุขศึกษาและพลศึกษา

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

การงาน อาชีพ

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

พัฒนาผู้เรียน

การจัดการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กรอบสาระท้องถิ่น

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถื่น

เรื่อง...

เรื่อง...

ร้องเรียนทุจริต

หากท่านพบเห็นหรือมีเรื่องการทุจริตการให้บริการราชการในองค์กร ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ที่ ปุ่มร้องเรียน ด้านล่าง

ร้องเรียนทุจริต

กิจกรรม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหวของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.

 • ทั้งหมด
 • โครงการ
 • กลุ่มสาระ
 • อื่นๆ
โครงการ1

โครงการ 1

ชื่อโครงการ......

ประกัน

ระบบประกันคุณภาพ

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

Card 1

Card

Card 3

Card

Web 3

Web

KM TEAM

เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 บริหารและรับผิดชอบเนื้อหา การดำเนินการ โดยศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีโครงสร้างการดำเนินงาน ดังนี้

ผอ.สพป.

ว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี

CEO
รองฯนิเทศ

นายอำนาจ สุทิน

CKO
ผอ.ก.

นายสำราญ คงเพ็ชร

KF
เว็บมาสเตอร์

นางสาวอาภาพร ศิริเพชร

IT Wizard
-->

ขอรับบริการ

การขอรับบริการทางวิชาการ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ประชาชนทั่วไป. สามารถแจ้งขอรับบริการ. ได้ตามหัวข้อด้านล่าง หรือ สามารถแจ้งขอรับบริการได้ทาง.....

เรื่อง...

ดำเนินการ 5 วัน

 • ผู้รับผิดชอบ
 • กลุ่มงาน....
 • เอกสาร....
 • หลักฐาน....
 • ระยะเวลา.....

ประกันคุณภาพภายใน

ดำเนินการ1 ภาคเรียน

 • ศน.สุภักดิ์ มีสิทธิ์
 • ประกันคุณภาพ
 • โครงการประกันคุณภาพ ๓ ป
 • ระบบประกันคุณภาพภายใน
 • ห้องเรียนประกันคุณภาพ

คำถาม-คำตอบ

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการบริการ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4.

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เลขที่ 160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เลขที่ :

160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทร:

+66 75521129

กำลังรับข้อมูล
ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว