กดถูกใจ กดติดตาม และการแจ้งเตือน ได้ที่เพจ Fackbook : กลุ่มบริหารงานบุคคล

อ่านรายงานการประชุม
[15 ก.พ.2566] รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ครั้งที่ 1/2566 *เร็วๆ นี้
.
อ่านข่าวประกาศที่เกี่ยวข้อง
[10 มี.ค.2566] ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ข่วย
.
[10 มี.ค.2566] ประกาศ รายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน กรณีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และกรณีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
.
[3 มี.ค.2566] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
.
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
  • ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
  • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ศึกษา วิเคราะห์ และดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
  • จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  • ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
  • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ทำเนียบบุคลากร

การบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักกระจายอำนาจระบบคุณธรรมและธรรมมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงาน ภายใต้กฎหมายระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้เรียนต่อไป ขอบข่ายภารกิจของงานในความรับผิดชอบ ดังนี้

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

ดร.เสาวพจน์ รัตนบุรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

ปฏิบัติหน้าที่ในงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง
อ่านเพิ่มเติม...

นางปรีดา ไชยประภา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
อ่านเพิ่มเติม...

นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง
อ่านเพิ่มเติม...

นางภิรมย์ ยอดพิจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานวางแผนอัตรากำลัง
และกำหนดตำแหน่ง
อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวรุ่งนพา คงสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานวางแผนอัตรากำลัง
และกำหนดตำแหน่ง
อ่านเพิ่มเติม...

นางพิสมัย หนูกัน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานธุรการ งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
อ่านเพิ่มเติม...

นางบุณย์ศิริ โพถาวร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานธุรการ
อ่านเพิ่มเติม...

นางดวงใจ อยู่เถาวน์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ระบบสารสนเทศ

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

1. ร้องเรียนทาง E-mail : lawoff001@pnst4.net

2. ร้องเรียนทางเว็บไซต์ กลุ่มกฎหมายและคดี URL : http://www.pnst4.go.th/law ใบแบบ Google Form ซึ่งมีแบบฟอร์มให้กรอก ดังนี้ 1) วัน เดือน ปี ที่ยื่นเรื่อง 2) รายละเอียดเรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.นศ.4

3. ร้องเรียนโดยส่งหนังสือ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

4. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 07 5522 903 ต่อ 104 หรือ

5. ร้องเรียนทางโทรสาร 07 5522 903 ต่อ 4

แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนการร้องเรียน

ทีมเข้มแข็ง

นายสพล ชูทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

ดร.เสาวพจน์ รัตนบุรี

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

นางสาวละออ คงทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางบุณย์ศิริ โพถาวร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คำถามที่พบบ่อย FAQ

เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เลขที่ 160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เลขที่ :

160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรกลุ่มบริหารงานบุคคล:

075-522-420 ต่อ 106

กำลังรับข้อมูล
ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว