เรื่อง
[19 ส.ค.2565] ▶ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
.
[2 ส.ค.2565] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
.
[19 ก.ค.2565] เกียรติบัตรกิจกรรมการรายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
.
[7 ก.ค.2565] ประกาศ กศจ.นครศรีธรรมราช ประกาศ กศจ.นครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4
.
[7 ก.ค.2565] ประกาศ กศจ.นครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4
.
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
  • ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
  • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ศึกษา วิเคราะห์ และดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
  • จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  • ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
  • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ทำเนียบบุคลากร

การบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักกระจายอำนาจระบบคุณธรรมและธรรมมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงาน ภายใต้กฎหมายระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้เรียนต่อไป ขอบข่ายภารกิจของงานในความรับผิดชอบ ดังนี้

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

ดร.เสาวพจน์ รัตนบุรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
อ่านเพิ่มเติม...

นางวันวิภา ชะอุ่มดี

ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ปฏิบัติหน้าที่ในงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวละออ คงทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง
อ่านเพิ่มเติม...

นางปรีดา ไชยประภา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
อ่านเพิ่มเติม...

นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง
อ่านเพิ่มเติม...

นางภิรมย์ ยอดพิจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานวางแผนอัตรากำลัง
และกำหนดตำแหน่ง
อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวรุ่งนพา คงสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานวางแผนอัตรากำลัง
และกำหนดตำแหน่ง
อ่านเพิ่มเติม...

นางพิสมัย หนูกัน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ระบบสารสนเทศ

ร้องเรียนทุจริต

หากท่านพบเห็นหรือมีเรื่องการทุจริตการให้บริการราชการในองค์กร ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ ที่ปุ่มร้องเรียนด้านล่าง

ร้องเรียนทุจริต

ทีมเข้มแข็ง

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

ดร.เสาวพจน์ รัตนบุรี

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

นางวันวิภา ชะอุ่มดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางบุณย์ศิริ โพถาวร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คำถามที่พบบ่อย FAQ

เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เลขที่ 160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เลขที่ :

160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรกลุ่มบริหารงานบุคคล:

075-522-420 ต่อ 106

กำลังรับข้อมูล
ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว