[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
KMในสำนักงาน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1069 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 15 คน
/*อย่าลืมออกจากระบบด้วยนะครับ /*
เครื่องมือ
สำรวจความคิดเห็น

   ท่านเข้าชมเว็บไซต์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 (pnst4.go.th) บ่อยครั้งเพียงใด?


  1. วันละหลายครั้ง
  2. วันละครั้ง
  3. สัปดาห์ละ 2-3 คร้ั้ง
  4. สัปดาห์ละครั้ง
  5. ปีละไม่เกิน 10 ครั้ง
==>เครือข่ายคุณภาพฯ
  

  หมวดหมู่ : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
เรื่อง : ประกาศเจตจำนงค์ สพท.
blog name : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 1151
จันทร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
A- A A+
        

ครุฑ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
..................................................................................

  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม         การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2554 เรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้ศึกษาและจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้ครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิดด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้รับบริการและคาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม
  ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ที่พร้อมจะส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
  ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาและความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใด ควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษเสียหายและบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและรวมใจทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
  ในนามผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการดังนี้
  1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด
  2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
  3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นและไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น
  4. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  5. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
  5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
  5.2 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กับสำนักส่วนกลาง และสถานศึกษา
  5.3 ร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 อาทิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  5.6 ร่วมกันจัดทำดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
  5.7 ร่วมกันจัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  5.8 ร่วมให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าว
  5.9 ร่วมกันดำเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มกำลังความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
   ประกาศ  ณ  วันที่  9 เมษายน  พ.ศ.  2561

วิรัตน์ ไกรแก้ว
(นายวิรัตน์ ไกรแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

เอกสารฉบับจริง(Fulltext)4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
27 เรื่อง
[ มือเก่า ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 5 อันดับล่าสุด

      สารนิเทศ เขต ๔ 17/มิ.ย./2562
      ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย 2562 17/มิ.ย./2562
      เขตสุจริต 17/มิ.ย./2562
      การแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561(ต่อ) 16/มิ.ย./2562
      การแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561 16/มิ.ย./2562