[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
บุคลากร
ว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมนูหลัก
ในสำนักงาน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1160 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 5 คน
/*อย่าลืมออกจากระบบด้วยนะครับ /*
เครื่องมือ
สำรวจความคิดเห็น

   1/2564--ท่านมีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์สำนักงานเขต...pnst4.go.th...ใหม่(2564)ในระดับใด? หมายเหตุ สิ้นสุด 26 กุมภาพันธ์ 2564


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. ปานกลาง
  4. น้อย
  5. น้อยที่สุด
  

  หมวดหมู่ : กลุ่มส่งเสริมฯการศึกษา
เรื่อง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
blog name : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 2427
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
A- A A+
        


 

"มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และบริการอย่างมีคุณภาพ"

งานได้ผล คนเป็นสุข 
Happiness & Achievement

****************************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

โครงสร้างการบริหารของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

 

 

งาน/ภาระกิจ

1. งานลูกเสือเขตพื้นที่
2. งานแนะแนว(ส่งต่อ)
3. ส่งเสริม พัฒนา เด็กพิเศษ(ประสานงาน,ส่งต่อ)
4. วัฒนธรรม ศาสนา
5. โครงการสนับสนุนนักเรียน
6. การศึกษาตามอัธยาศัย
7. สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ผู้พิการและความสามารถพิเศษ
9. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
10. ทุนการศึกษา
11. สิทธิเด็กและเยาวชน
12. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 1

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นางสุรภี พรหมสุข  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
- กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และบังคับบัญชาบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- ส่งเสริมรู้สุขภาพอนามัย

- สนับสนุนการดำเนินงาน
- คัดเลือกตัวแทน
- จัดเก็บ/ยกเลิก

- งานจัดการศึกษาสำหรับแลกเปลี่ยน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครอบครัวอุปถัมภ์)

สุรภี
2. นางสาววรรณี  ใจห้าว   นักวิชาการศึกษา/       ชำนาญการ 1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2. กีฬาและนันทนาการ
3. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
4. นิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
5. กรรมการสถานศึกษา
6. แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

- ส่งเสริม
- ควบคุม กำกับ ติดตามและดำเนินการ
- ประสานงาน/ความร่วมมือ

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วรรณี
3. นางจิตตรอง โสขะรัตน์

 นักวิชาการศึกษา/   ชำนาญการ

1. สิทธิเด็กและเยาวชน
2. ทุนการศึกษา
3. วิเทศสัมพันธ์
4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. คัดกรองนักเรียนยากจน
6. สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา
7. วัฒนธรรม ศาสนา
8. ผู้พิการและมีความสามารถพิเศษ
9. การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

- ติดตาม
- จัดเก็บ รวบรวม รายงาน
- ควบคุมระบบ
- ประสานงานหน่วยงานนอกสังกัด

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จิตตรอง
4. นายบุญยืน  อรชร นักจัดการงานทั่วไป

1.การจัดการศึกษาในระบบ
2.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.งานความมั่นคงแห่งชาติ

-บันทึกหนังสือแจ้งประกาศนโยบาย
-ดำเนินการแจ้งหนังสือถึงโรงเรียนทุกโรงเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
-ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนในระบบ Nispa
5. นายอดิศร อมรเวช          นักจิตวิทยาโรงเรียน  ประจำสำนักงานเขตพื้นที่  การศึกษา

1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.แนะแนว(ส่งต่อจากโรงเรียน)
3. การส่งเสริม พัฒนา เด็กพิเศษ
4. การประสาน ช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครองนักเรียน กับหน่วยงานช่วยเหลือภายนอก
5. งานส่งเสริมความประฤตินักเรียนนักศึกษา
6. งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)

- การให้คำปรึกษา/แนะแนว
- ประสาน ส่งต่อ
- ส่งเสริม พํฒนา ป้องกัน
- ช่วยเหลือเฉพาะด้าน
- การศึกษารายกรณี Case Study
- การพัฒนา ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางด้านจิตวิทยา หรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง

อดิศร
6.

 

นางสาววรรณิกา   รอดสม                                                                

  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1. งานธุรการ
2. หนังสือเวียนของกลุ่ม
3. งานดำเนินการ และจัดทำรายงานการประชุม
4. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
5. งานบันทึกข้อมูล
6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น

- จัดทำเอกสาร

- รับ-ส่งเรื่อง

- จัดการข้อมูล

- รายงาน

วรรณิกา

 

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

คลิกดาวน์โหลด ที่นี่

 

ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

** วารสารกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ***  

**  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม  **4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
35 เรื่อง
[ มือเก่า ]

กลุ่มส่งเสริมฯการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 10/ก.ค./2563
      ทำเนียบรุ่นที่ 883 21/ต.ค./2562
      ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9/ก.ค./2562
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9/ก.ค./2562
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9/ก.ค./2562